Regulamin

Regulamin korzystania z usługi Katoapka1. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z usługi elektronicznej KatoApka, prawa i obowiązki użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników.

2. Definicje:
a) Administrator – właściciel usługi KatoApka – Next.com Dawid Tyralik z siedzibą: Plac Wyzwolenia 1 lok. 10 Katowice 40-423.
b) Moderator – osoba występująca w imieniu Administratora, dbająca o poprawność działania usługi i przestrzeganie Regulaminu.
c) Usługa – aplikacja mobilna KatoApka przeznaczona na urządzenia mobilne wyposażone w system Android i iOS oraz serwis internetowy dostępny pod adresem: www.katoapka.pl oraz inne narzędzia elektroniczne udostępniane za pomocą sieci Internet, do których prawa przysługują firmie działającej pod nazwą Next.com Dawid Tyralik z siedzibą Plac Wyzwolenia 1 lok. 10 Katowice 40-423.
d) Aplikacja mobilna – (ang. mobile software / mobile application) oprogramowanie przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu lub tabletu, obsługujące system Android lub iOS, tworzone w ramach Usługi.
e) Serwis - internetowy serwis WWW prowadzony przez Administratora, dostępny w domenie www.katoapka.pl, pozwalający na zarządzanie danymi dostępnymi w aplikacji mobilnej oraz innymi usługami Usługodawcy. Serwis umożliwia Użytkownikom logowanie, a także inne funkcjonalności, tj. zakup Pakietów płatnych oraz zarządzanie nabytymi Pakietami.
f) Użytkownik korporacyjny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne konto w Serwisie, jest stroną umowy o korzystnie z Usługi i korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
g) Użytkownik – każda osoba uzyskująca dostęp do usługi i korzystająca z jej funkcjonalności.
h) Konto – indywidualne konto założone przez Użytkownika korporacyjnego umożliwiające wprowadzenie i modyfikację danych, umieszczanie fotografii, innych informacji związanych z rejestracją w Usłudze.
i) Login – nazwa użytkownika podana przy rejestracji do Serwisu. Login nie może być tożsamy z loginem innego użytkownika.
j) Miejsce – hotel, restauracja, obiekt wypoczynkowy, muzeum, teatr, opera, kino, inna atrakcja turystyczna lub inny obiekt o charakterze turystycznym itp. znajdujący się w Katowicach, opublikowany w aplikacji KatoApka w wybranej kategorii.
k) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
l) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych.
m) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu stawy Prawo telekomunikacyjne.
n) Usługodawca – właściciel Usługi Next.com Dawid Tyralik z siedzibą Plac Wyzwolenia 1 lok. 10 Katowice 40-423.
o) Umowa o świadczenie usług - umowa zawarta przez Użytkownika korporacyjnego z Usługodawcą, której przedmiotem jest uzyskanie przez Użytkownika możliwości korzystania z Usług Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, którego treść stanowi Umowę o świadczenie usług.

3. Zasady ogólne
3.1. Użytkownik może jednie korzystać z funkcjonalności serwisu bez rejestracji tj. przeglądać oferty Użytkowników korporacyjnych,
3.2. Użytkownik korporacyjny może zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Konta,
3.3. Użytkownik korporacyjny może korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu,
3.4. Użytkownik korporacyjny zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgody osób trzecich na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w tym fotografii oraz innych plików multimedialnych. Umieszczenie w Serwisie przez Użytkownika korporacyjnego materiałów w tym zdjęć jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego w tym zakresie niezbędnych praw i zgody.
3.5. Użytkownik korporacyjny jest zobowiązany w szczególności do:
a) powstrzymywania się od dokonywania wszelkich działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usługi zarówno innym Użytkownikom, jak i Administratorowi lub Moderatorowi
b) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
3.6. Niedozwolone jest wykorzystywanie Usługi w celach innych niż to wynika z jego funkcjonalności, w szczególności niedozwolone jest:
a) prowadzenie działalności reklamowej, komercyjnej lub promocyjnej
b) rozsyłanie wszelkiego rodzaju niezamówionych informacji handlowych i rozsyłanie spamu
c) prowadzenia działań agitacyjnych w szczególności politycznych lub religijnych
d) umieszczanie w serwisie materiałów naruszających prawo, sprzecznych z Regulaminem, normami moralnymi, wulgarnych, obrażających godność człowieka i inne dobra osobiste, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności niedopuszczalna jest wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, a także ze względu na płeć, wyznanie, poglądy religijne itp., niedozwolone jest umieszczanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
e) umieszczanie materiałów erotycznych lub pornograficznych
f) umieszczanie wielokrotnie tych samych lub podobnych fotografii, treści i innych elementów
g) umieszczanie informacji niezwiązanych z tematyka serwisu
h) podszywanie się pod Użytkowników serwisu, podawanie nieprawdziwych informacji o sobie, sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika
i) sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem
j) podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do wywołania szkody Administratorowi, innym Użytkownikom lub osobom trzecim
3.7. Administrator, w tym Moderator może usunąć materiały umieszczane przez Użytkownika w Usłudze, które naruszają lub nie spełniają postanowień Regulaminu, bez powiadomienia Użytkownika.
3.8. Użytkownik korporacyjny ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane treści ogłoszeń i fotografii, a także sposób korzystania z Konta i Serwisu oraz jego konsekwencje.

4. Rejestracja:
4.1. Rejestracja polega na wypełnieniu co najmniej oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza znajdującego się na stronie serwisu www.katoapka.pl
4.2. Po wypełnieniu pół formularza rejestracyjnego i jego akceptacji, Użytkownik korporacyjny otrzyma link do swojego Konta wysłany na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
4.3. Logowanie do Serwisu odbywa się przy użyciu loginu i hasła podanego przez Użytkownika przy rejestracji do Serwisu.
4.4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik korporacyjny zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu, co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usług przez Zleceniodawcę.
4.5. Doręczenie Regulaminu Użytkownikowi korporacyjnemu następuje poprzez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej www.katoapka.pl.
4.6. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zebranych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych.
4.7. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ich prezentację w Usłudze.
4.8. Użytkownik korporacyjny dokonując rejestracji w Serwisie będzie mógł bezpłatnie korzystać z Usługi w zakresie publikacji wpisu Miejsca oraz jego wydarzenia, w wybranej kategorii głównej oraz dodatkowych kategoriach właściwych dla charakteru jego Miejsca lub wydarzenia. Wpis będzie widoczny w aplikacji mobilnej w Kategorii MIEJSCA. Publikacja pozostałych ofert jest usługą płatną zgodnie z cennikiem Administratora, dostępnym na stronach Serwisu.
4.9. Użytkownik korporacyjny po zalogowaniu się do Serwisu będzie mógł wykupić pakiet na korzystanie z dodatkowych usług płatnych.

5. Konto
5.1. Poprzez założenie konta w Serwisie Katoapka.pl Użytkownik korporacyjny może: - umieszczać teksty na temat Miejsca (lub innego obiektu komercyjnego po zakupieniu pakietu płatnego) - umieszczać fotografie, grafiki, kalendarium imprez - otrzymać dostęp do własnej podstrony edycji własnego wpisu.
5.2. Użytkownik może żądać usunięcia swojego konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
5.3. Każdy wpis dla Konta podlega publikacji po akceptacji przez Maderatora/Administratora.
5.4. Administrator domniemywa, iż czynności dokonywane przez osobę zalogowaną do Serwisu za pomocą loginu i hasła zostały dokonane przez Użytkownika.
5.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta Użytkownika przez osoby trzecie.
5.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

6. Fotografie
6.1. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:
a) Posiada majątkowe prawa autorskie lub wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnianie;
b) Fotografia przedstawia atrakcję turystyczną opisana przez Użytkownika
c) Umieszczenie fotografii w Serwisie nie narusza praw osób trzecich
d) udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
6.2. Z tytułu udzielenia licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
6.3. Fotografie nie powinny przedstawiać jedynie samych Użytkowników ani osób trzecich.
6.4. Niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęć o charakterze erotycznym lub pornograficznym.
6.5. Moderator ma prawo nie zamieścić Fotografii wskazanej przez Użytkownika bez podania przyczyny.
6.6. Moderator może usunąć fotografie subiektywne uznane za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika.
6.7. Uporczywe umieszczanie zdjęć naruszających Regulamin może powodować usunięcie konta Użytkownika.
6.8. Użytkownik ma możliwość umieszczania dowolnej ilości fotografii z ograniczeniem wynikającym z technicznych możliwości Serwisu.
6.9. Niedopuszczalne jest umieszczanie podobnych lub takich samych fotografii.
6.10. Fotografie zamieszczane przez Użytkowników powinny być w formacie .png oraz nie powinny być większe niż 2 MB i mniejsze niż 1000px szerokości.
6.11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne umieszczenie fotografii przez osoby trzecie.


7. Odpowiedzialność Administratora
7.1. Administrator nie odpowiadana za treści i fotografie upubliczniane na łamach Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność i autentyczność.
7.2. Administrator zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia jego funkcjonalności bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
7.3. Administrator będący Właścicielem i zarządcą Serwisu zapewnia, iż usługi udostępniane za jego pośrednictwem będą działały w sposób ciągły i bez zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w działaniu Serwisu spowodowanej działaniem siły wyższej, awarią, ingerencją osób trzecich lub samych Użytkowników.
7.4. Administrator nie gwarantuje poprawności działania Serwisu przy użyciu sprzętu elektronicznego, łączy lub oprogramowania użytego przez Użytkownika, nie ponosi również odpowiedzialności za wpływ korzystania z Usługi na urządzenia elektroniczne, sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie w tym utratę danych lub inne szkody.
7.5. Administrator zapewnia, iż nie udostępni osobom trzecim informacji i danych Użytkownika Serwisu, bez wyraźnego oświadczenia i zgody Użytkownika, w innym celu niż to wynika z celu Serwisu, z wyjątkiem sytuacji w której istnieje podstawa prawna na mocy której Administrator zobowiązany jest do udostępnienia takich informacji i danych.
7.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże Kont dokonywane przez osoby trzecie, a także pobieranie fotografii zamieszczonych w Serwisie i udostępnianie ich na innych serwisach lub wykorzystanie ich w inny sposób. Administrator informuje, iż nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych informacji z Usługi.
7.7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji , danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
7.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora spowodowanych działaniem siły wyższej, utratą na skutek działania osób trzecich, awarią systemu, dysfunkcją sieci Internet.

8. Postanowienia dodatkowe
8.1. Administrator może dokonać cesji swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
8.2. Wszelkie uwagi, zapytania , informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod następujący adres e-mail: beata@katoapka.pl
8.3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie, podjąć informację dla Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.
8.4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik może poinformować o tym fakcie Moderatora który usunie Konto Użytkownika.